Статии

  • Правови аспекти при използване на полиграфа

    За повече от половин вековна история полиграфите не са получили правова законодателна основа за прилагане в нито една страна по света.В повечето държави резултатите от изследване с детектор на лъжата не се явяват доказателство при съдебно производство.Това са Великобритания, Германия и някой други страни. В Израел и Канада данните от полиграфските изследвания могат да се разглеждат ката свидетелство при граждански дела. В Росия използването на полграф не е забранено от закона, не се изискват специални лицензи за използването на апарата. Има документи регламентиращи използването на детектора на лъжата в страната.

    Прочети за услугата